Město Prostějov žádá o dotační peníze pro vznik nového parku

08.10.2018
Rada města Prostějova schválila projektový námět „Nový park Okružní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí.

„Konkrétně jde o vybudování nového městského parku jižně od ulice Okružní, na stávající ploše využívané jako orná půda, v místě, kde je plánována výstavba bytových domů. Budou zde provedeny terénní úpravy včetně terénních modelací, budou se sázet listnaté stromy, keře, založí se trávník a květnatá louka. Současně bude vybudována cestní síť, retenční nádrž umožňující využívání zachycování srážkové vody a bude pořízen mobiliář (lavičky, odpadkové koše, sedací prvky),“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil, že v rámci této výzvy je mimo jiné podporováno zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) s výsadbou stromů doprovázenou založením zatravněných ploch nebo výsadbou keřů. Jako součást realizace zeleně je podporována i obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru vč. drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu.

Dotace je poskytována ve výši 60 procent z celkových způsobilých výdajů projektu. Celkové finanční náklady jsou odhadovány ve výši 16,5 milionu korun. Projektová dokumentace je zpracována (zpracovatel Zahrada Olomouc, s.r.o.), bylo zažádáno o vydání stavebního povolení.

Radní také schválili projektový námět „Zeleň v ulici Zahradní“ a přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci tohoto projektu z Operačního programu Životní prostředí.

„Předmětem tohoto projektu je výsadba zeleně v rámci nově vytvářeného veřejného prostranství – parčíku – u ulice Zahradní. Budou zde vysazeny okrasné a ovocné stromy, keře a okrasné traviny. Stávající degradovaná plocha bez porostu, dřevin a mobiliáře bude zkulturněna, bude zde vybudován chodník, odpočívadlo s herními a pohybovými prvky, zídka, pořízen mobiliář,“ popsal náměstek Fišer.

I zde bude město žádat o poskytnutí dotace. V současné době již probíhá realizace stavebních prací na základě uzavřené smlouvy o dílo. Termín ukončení prací je do 23. 11. 2018 (dodavatel stavebních prací: EDMA, s.r.o., Drnovice).

Dotace je poskytována ve výši 60% z celkových způsobilých výdajů projektu. Smlouva o dílo je uzavřena na částku 2,477 mil. Kč (bez DPH).

Převzato ODTUD


Aktuálně z Prostějovska